Poplatky

 
Mesačne: 8,-€ "školné"- čiastočná úhrada výdavkov určených na prevádzku MŠ.
Platí sa trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou. Číslo účtu a variabilný symbol Vám poskytneme v MŠ. 
Termín: do 20. dňa v mesiaci.
Neplatíte za dieťa, ktoré má 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou, príp. ak lekár vydal potvrdenie o absencii dieťaťa v dobe viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
 
Polročne: 15,-€ príspevok na rôzne podujatia, darčeky, výlet, ...
Platí sa prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Číslo účtu a variabilný symbol Vám poskytneme v MŠ.
Termín: október a február.
Môžete uhradiť oba polročné poplatky naraz v októbri.
 
Stravné: 25,-€ mesačne šekom alebo prevodom, číslo účtu a VS Vám poskytneme na začiatku šk.roka.
 
Detské časopisy: na začiatku školského roka ponúkame rodičom zvýhodnené predplatné detských časopisov.
 
Hygienické potreby- každý polrok: 1 balík papierových vreckoviek, 4 ks toaletného papiera, 
1 tekuté mydlo, 1 zubná pasta ( zúbky si čistia deti v triede 4-6r. ).