Zápis do MŠ

 
Zápis ku školskému roku 2020/21:
 
 
Deti do MŠ štandardne prijímame na základe písomnej žiadosti, potvrdenej detským lekárom.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rodič k žiadosti priloží potvrdenie o zdravotnom stave      a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Písomné rozhodnutie o prijatí obdrží zákonný zástupca dieťaťa v zákonom stanovenej dobe.