Zápis do MŠ

 
Deti do MŠ prijímame na základe písomnej žiadosti, potvrdenej detským lekárom.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rodič 
k žiadosti priloží potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Písomné rozhodnutie o prijatí obdrží zákonný zástupca dieťaťa v zákonom stanovenej dobe.                                                     
 
Zápis k školskému roku 2019/20 prebehne v termíne 6.5.- 7.5.2019.